Jika Dulu ada Khawarij, Kini Muncul Wahabi dan NUGL

Jika Dulu ada Khawarij, Kini Muncul Wahabi dan NUGL
MusliModerat.Com - Kemarin ada aliran Wahabiyah, sekarangpun ada komplotan NU Garis Lurus, ciri-ciri meraka hampir sama, menyalahkan pendahulunya, menyalahkan sesepuhnya bahkan tuduhan dan fitnah keji sering terlontar darinya. namun tidak usah heran pada zaman rasulullah pun sifat-sifat kelompok ini juga ada mereka disebut kaum Khawarij, mari kita telisik kembali sifat-sifat dan ciri0ciri Khawarij itu.

Khawarij diceritakan berasal dari keturunan Dhul Khuwaishirah. Menurut bahasa, khawarij adalah bentuk jama’ dari kata kharij yang ertinya orang yang keluar. Kerana keluarnya mereka dari jama’ah dan dari imam kaum muslimin.

Menurut istilah, makna khawarij yang rajih (unggul) adalah suatu nama yang dikhususkan untuk kelompok yang keluar dari keimaman Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu saja.
Imam ibnu Hazm menambahkan bahawa istilah khawarij itu dinisbatkan juga kepada semua kelompok atau pecahan yang dahulu keluar dari Ali bin Abi Thalib atau yang mengikuti fahaman mereka. Khawarij mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat yang menonjol, ghuluw (berlebih-lebihan) dan melampaui batas.

Imam Al-Asy’ari berkata : “faktor yang menyebabkan mereka disebut khawarij adalah kerana mereka keluar dari kekhilafan Ali bin Abi Thalib.”
Kaum Khawarij ini merasa paling benar. Bahkan Khawarij pertama merasa lebih benar dari Nabi sehingga menuduh Nabi tidak adil.
Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra., ia berkata:
Ali ra. yang sedang berada di Yaman, mengirimkan emas yang masih dalam bijinya kepada Rasulullah saw., kemudian Rasulullah saw. membagikannya kepada beberapa orang, Aqra` bin Habis Al-Hanzhali, Uyainah bin Badr Al-Fazari, Alqamah bin Ulatsah Al-Amiri, seorang dari Bani Kilab, Zaidul Khair At-Thaiy, seorang dari Bani Nabhan. Orang-orang Quraisy marah dan berkata: Apakah baginda memberi para pemimpin Najed, dan tidak memberikan kepada kami? Rasulullah saw. bersabda: Aku melakukan itu adalah untuk mengikat hati mereka.
Kemudian datang seorang lelaki yang berjenggot lebat, kedua tulang pipinya menonjol, kedua matanya cekung, jidatnya jenong dan kepalanya botak. Ia berkata: Takutlah kepada Allah, ya Muhammad!.  Rasulullah saw. bersabda: Siapa lagi yang taat kepada Allah jika aku mendurhakai-Nya? Apakah Dia mempercayai aku atas penduduk bumi, sedangkan kamu tidak mempercayai aku? Lalu laki-laki itu pergi. Seseorang di antara para sahabat minta izin untuk membunuh laki-laki itu (diriwayatkan bahwa orang yang ingin membunuh itu adalah Khalid bin Walid), tetapi Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya diantara bangsaku ada orang-orang yang membaca Alquran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam secepat anak panah melesat dari busurnya. Sungguh, jika aku mendapati mereka, pasti aku akan bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum Aad. (Shahih Muslim No.1762)
Hadis riwayat Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: 
Seseorang datang kepada Rasulullah saw. di Ji`ranah sepulang dari perang Hunain. Pada pakaian Bilal terdapat perak. Dan Rasulullah saw. mengambilnya untuk diberikan kepada manusia. Orang yang datang itu berkata: Hai Muhammad, berlaku adillah! Beliau bersabda: Celaka engkau! Siapa lagi yang bertindak adil, bila aku tidak adil? Engkau pasti akan rugi, jika aku tidak adil. Umar bin Khathab ra. berkata: Biarkan aku membunuh orang munafik ini, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Aku berlindung kepada Allah dari pembicaraan orang bahwa aku membunuh sahabatku sendiri. Sesungguhnya orang ini dan teman-temannya memang membaca Alquran, tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam secepat anak panah melesat dari busurnya. (Shahih Muslim No.1761)
Ibnul Jauzi menggambarkan kepandiran dan kerusakan mereka dengan perkataannya: "Mereka menghalalkan darah anak-anak, tetapi tidak menghalalkan makan buah tanpa dibeli. Berpayah-payah untuk beribadah dengan tidak tidur pada malam hari (untuk shalat lail) serta mengeluh ketika hendak di potong lidahnya karena khawatir tidak dapat berdzikir kepada Allah, tetapi mereka membunuh Imam Ali Radhiyallahu 'anhu dan menghunus pedang kepada kaum muslimin (sebagaimana keluhan Ibnu Maljam -pen). Untuk itu tidak mengherankan bila mereka puas terhadap ilmu yang telah dimiliki dan merasa yakin bahawa mereka lebih pandai/alim daripada Ali Radhiyallahu 'anhu. Hingga Dzul Khuwaishirah berkata kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam "Berbuat adillah, sesungguhnya engkau tidak adil". Tidak sepatutnya Iblis dicontoh dalam perbuatan keji seperti ini. Kami berlindung kepada Allah dari segala kehinaan". [Lihat Tablis Iblis, hal. 95].
Dzul Khuwaishirah ketika melihat Rasulullah s.a.w membahagi harta kepada orang-orang kaya, bukan kepada orang-orang miskin, dia tidak menerimanya dengan prasangka yang baik atas pembahagian tersebut.

"Pada tahun peperangan Hunain, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membagi ghanimah (rampasan perang) Hunain pada orang-orang yang hatinya lemah (muallafah qulubuhum) dari penduduk Najd dan bekas tawanan Quraisy seperti 'Uyainah bin Hafsh, dan beliau tidak memberi kepada para Muhajirin dan Anshar sedikitpun.

Maksud Beliau memberikan kepada mereka adalah untuk mengikat hati mereka dengan Islam, kerana keterkaitan hati mereka dengannya merupakan maslahat umum bagi kaum muslimin, sedangkan yang tidak beliau beri adalah kerana mereka lebih baik di mata Rasulullah dan mereka adalah wali-wali Allah yang bertaqwa dan seutama-utamanya hamba Allah yang shalih setelah para Nabi dan Rasul-rasul.

Jika pemberian itu tidak dipertimbangkan untuk maslahat umum, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan memberi pada aghniya', para pemimpin yang dita'ati dalam perundangan dan akan memberikannya kepada Muhajirin dan Anshar yang lebih memerlukan dan lebih utama.

Oleh sebab inilah orang-orang Khawarij mencela Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan dikatakan kepada beliau oleh pelopornya : " Wahai Muhammad, berbuat adillah. Sesungguhnya engkau tidak berlaku adil ". dan perkataannya:" Sesungguhnya pembahagian ini tidak dimaksudkan untuk wajah Allah ... ..". Mereka, meskipun banyak shaum (berpuasa), shalat, dan bacaan Al-Qur'annya, tetapi keluar dari As-Sunnah dan Al-Jama'ah.

Orang-orang khawarij sangat bangga dengan amal-ibadah mereka , merasa lebih wara’ dan ashshobiyyah atau fanatisme kepada golongan :
Dari Anas berkata : “Ada seorang lelaki pada zaman Rasulullah berperang bersama Rasulullah dan apabila kembali (dari peperangan) segera turun dari kenderaannya dan berjalan menuju masjid nabi melakukan shalat dalam waktu yang lama sehingga kami semua terpesona dengan shalatnya sebab kami merasa shalatnya tersebut melebihi shalat kami, dan dalam riwayat lain disebutkan kami para sahabat merasa ta’ajub dengan ibadahnya dan kesungguhannya dalam ibadah, maka kami ceritakan dan sebutkan namanya kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak mengetahuinya, dan kami sifatkan dengan sifat-sifatnya, Rasulullah juga tidak mengetahuinya, dan tatkala kami sedang menceritakannya lelaki itu muncul dan kami berkata kepada Rasulullah: Inilah orangnya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda : ”Sesungguhnya kamu menceritakan kepadaku seseorang yang diwajahnya ada tanduk syetan. Maka datanglah orang tadi berdiri di hadapan sahabat tanpa memberi salam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut : ” Aku bertanya kepadamu, apakah engkau merasa bahwa tidak ada orang yang lebih baik dari padamu sewaktu engkau berada dalam suatu majlis. ” Orang itu menjawab: Benar”. Kemudian dia segera masuk ke dalam masjid dan melakukan shalat dan dalam riwayat kemudian dia menuju tepi masjid melakukan shalat, maka berkata Rasulullah: ”Siapakah yang akan dapat membunuh orang tersebut ? ”. Abubakar segera berdiri menuju kepada orang tersebut, dan tak lama kembali. Rasul bertanya : Sudahkah engkau bunuh orang tersebut? Abubakar menjawab : ”Saya tidak dapat membunuhnya sebab dia sedang bersujud ”. Rasul bertanya lagi : ”Siapakah yang akan membunuhnya lagi? ”. Umar bin Khattab berdiri menuju orang tersebut dan tak lama kembali lagi. Rasul berkata: ”Sudahkah engkau membunuhnya ? Umar menjawab: ”Bagaimana mungkin saya membunuhnya sedangkan dia sedang sujud”. Rasul berkata lagi ; Siapa yang dapat membunuhnya ?”. Ali segera berdiri menuju ke tempat orang tersebut, tetapi orang terebut sudah tidak ada ditempat shalatnya, dan dia kembali ke tempat nabi. Rasul bertanya: Sudahkah engkau membunuhnya ? Ali menjawab: ”Saya tidak menjumpainya di tempat shalat dan tidak tahu dimana dia berada. ” Rasulullah saw melanjutkan: ”Sesungguhnya ini adalah tanduk pertama yang keluar dari umatku, seandainya engkau membunuhnya, maka tidaklah umatku akan berpecah. Sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 71 kelompok, dan umat ini akan terpecah menjadi 72 kelompok, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu kelompok ”. Sahabat bertanya : ” Wahai nabi Allah, kelompk manakah yang satu itu? Rasulullah menjawab : ”Al Jamaah”. (Musnad Abu Ya’la/ 4127, Majma’ Zawaid/6-229).

Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam menyifati bahwa mereka adalah kaum yang amat hebat ibadahnya, beliau bersabda,
يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ شَيْئًا وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْئًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ
Akan keluar suatu kaum dari umatku, mereka membaca Alquran, bacaan kamu dibandingkan dengan bacaan mereka tidak ada apa-apanya, demikian pula shalat dan puasa kamu dibandingkan dengan shalat dan puasa mereka tidak ada apa-apanya. Mereka mengira bahwa Alquran itu hujjah yang membela mereka, padahal ia adalah hujah yang menghancurkan alasan mereka. Shalat mereka tidak sampai ke tenggorokan, mereka lepas dari islam sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya.” (HR. Abu Dawud).
Berlebihan dalam ibadah berupa puasa, shalat, dzikir, dan tilawah Al-Qur'an merupakan perkara yang masyhur di kalangan orang-orang Khawarij.

Dalam Fathu Al-Bari, XII/283 disebutkan: "Mereka (Khawarij) dikenal sebagai qura' (ahli membaca Al-Qur'an), kerana besarnya kesungguhan mereka dalam tilawah dan ibadah, akan tetapi mereka suka menta'wil Al-Qur'an dengan ta'wil yang menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Mereka lebih mengutamakan pendapatnya, berlebih-lebihan dalam zuhud dan khusyu' dan lain sebagainya".

Ibnu Abbas juga telah mengisyaratkan pelampauan batas mereka ini ketika pergi untuk mendebat pendapat mereka. Beliau berkata : "Aku belum pernah menemui suatu kaum yang bersungguh-sungguh, dahi mereka luka kerana seringnya sujud, tangan mereka seperti lutut unta, dan mereka mempunyai gamis yang murah, tersingsing, dan berminyak. Wajah mereka menunjukan kurang tidur kerana banyak berjaga di malam hari". [Lihat Tablis Iblis, halaman 91]. Pernyataan ini menunjukkan akan ketamakan mereka dalam berdzikir dengan usaha yang keras.

Meskipun kaum Khawarij rajin dalam beribadah, tetapi ibadah ini tidak bermanfa'at bagi mereka, dan mereka pun tidak dapat mengambil manfaat darinya. Mereka seolah-olah bagaikan jasad tanpa ruh, pohon tanpa buah, mengingat akhlak mereka yang tidak terdidik dengan ibadahnya dan jiwa mereka tidak bersih kerananya. Padahal disyari'atkan ibadah adalah untuk itu. Berfirman Allah yang Maha Tinggi maksudnya:

"Dan tegakkanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar ... ... ". [Al-Ankabut : 45]

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberitakan sifat mereka ini dalam sabdanya :

"Membunuh pemeluk Islam dan membiarkan penyembah berhala ... .". [Hadits Riwayat Bukhari, VI/376, No. 3644, Muslim II/42 No. 1064].

Jadi mereka tidak dapat mengambil manfa'at dari banyaknya tilawah dan dzikir mereka, mengingat mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjuk-Nya dan tidak menuruti jalan-jalan-Nya. Padahal sang Pembuat Syari'at telah menerangkan bahawa syari'atnya itu mudah dan lembut. Dan sesungguhnya yang diperintahkan supaya bersikap keras terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap orang beriman. Tetapi orang-orang Khawarij itu membaliknya. [Lihat Fathul Bari, XII/301].
Sifat-sifat membanggakan diri, merasa lebih dari orang lain, fanatik kepada golongannya sendiri sifat ashshobiyyah yang melekat pada golongan khawarij inilah yang sangat dibenci Rasulullah sehingga beliau Saw sampai memerintahkan kepada para shahabat untuk membunuhnya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah :“.... Sesungguhnya ini adalah tanduk pertama yang keluar dari umatku, seandainya engkau membunuhnya, maka tidaklah umatku akan berpecah. Sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 71 kelompok, dan umat ini akan terpecah menjadi 72 kelompok...”   
Sepanjang sejarah Islam khawarij muncul sebagai satu kelompok tertentu yang tampil dengan pemikiran berbeda tentang Islam. Kelompok ini muncul pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib.

Mereka dikenal sebagai Karijis, satu kelompok yang membuat kacau balau pemerintahan Ali dengan sifat fanatik terhadap golongan dan pimpinan mereka saja (ashshobiyyah). Memang, mereka tidak pernah menjadi kekuatan politik di dunia Islam. Namun, mengutip komentar khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khawarij adalah kelompok yang merindukan kebahagiaan di akhirat namun menempuh jalan yang salah.

Pada bulan Juni tahun 656 , khalifah Utsman bin' Affan dibunuh. Dan para pembunuhnya adalah anggota kelompok Khawarij yang tidak puas dengan kebijakan sahabat Utsman terhadap provinsi Mesir. Berbeda dengan dua khalifah sebelumnya, Abu Bakar dan Umar, yang menunjuk siapa penggantinya secara tidak langsung, Usman tidak sempat mempersiapkan siapa penggantinya.

Para pembunuh, yang kini memegang kendali efektif di ibukota, Madinah, ingin Ali menjadi khalifah baru. Ali secara alami menolak penunjukan tersebut. Namun, atas bujukan para sahabat lainnya, Ali menerima itu.
Di masa Ali, hampir terjadi perang saudara yang melibatkan dua pihak yang bertikai. Menurut Esposito, masa ‘’fitnah besar’’, yakni antara 656 dan 661 M, adalah waktu kemunculan kelompok ini.

Semua berawal dari Perang Shiffin antara  kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Ketika perang saudara pertama dalam Islam itu berakhir di meja arbitrase, kelompok pendukung Ali yang sebagian besar berasal dari suku Tamim, mulai melakukan pembangkangan.

Kelompok Khawarij menuding Khalifah Ali telah mengingkarti surah Al-Hujurat [49] ayat 9, ‘’Jika dua golongan orang beriman berperang satu sama lain, damaikanlah mereka. Jika salah satu dari mereka berbuat aniaya kepada yang lain, perangilah yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT.’’

Keputusan Ali yang menyetujui arbitrase dinilai kelompok Khawarij sebagai sebuah dosa besar, karena telah mengingkari ayat-ayat Allah SWT. Dalam pandangan kelompok Khawarij, Khalifah Utsman layak mati karena kesalahan-kesalahannya. Ali-lah Khalifah yang sah, dan Muawiyah adalah pembangkang dan agresor yang tak layak di-tahkim.

Prinsip Khawarij :
Ketika Ali dinilai melakukan kesalahan, muncul ideologi yang menyatakan individu yang melakukan dosa tidak layak memerintah. Ini ide yang ekstrim waktu itu, dan itu bukan yang terakhir.

Akhirnya, Kharijis berpendapat bahwa dosa-dosa adalah bentuk kekufuran. Orang yang kufur dapat diperangi meski ia seorang sahabat Nabi atau Khalifah. Selain itu, jika Anda tidak setuju dengan keyakinan mereka adalah dosa besar, Anda disebut kafir dan bisa diperangi.

Sebagian besar Kharijis kurang dalam Ilmu namun fasih membaca Alqur'an dan hadist. Mayoritas dari mereka adalah perampok gurun Badui yang lahir karena kurangnya pemahaman Islam. Mereka gagal dalam upaya mereka untuk membunuh Muawiyah dan 'Amr ibn al-'As, yang mendukung Muawiyah.
Namun pada tahun 661 mereka berhasil membunuh khalifah, Ali, di Kufah. Ini menjadi akhir kekhalifahan Rasyidin dan awal kekhalifahan Umayyah, yang dipimpin oleh Muawiyah.

Khawarij terus menjadi gangguan bagi Umayyah dan Abbasiyah kekhalifahan selama berabad-abad. Mereka tidak pernah datang untuk mengadakan pemberontakan di kota besar, tetapi berkeliaran di seluruh dunia Muslim, melecehkan dan merendahkan penduduk yang tidak menerima keyakinan mereka.

Di Afrika Utara, mereka berhasil mendapatkan dukungan dari kelompok berber. Tak kurang ada 20 sekte Khawarij dan setiap kelompoknya memilih imam dengan caranya sendiri-sendiri. Masing-masing menyatakan diri sebagai komunitas Muslim yang paling benar, sebagai golongan yang paling islami dan paling wara’.

Kaum Khawarij juga dikenal dengan beberapa sebutan.  Mereka juga kerap disebut sebagai Al-Haruriyah. Nama itu adalah nisbat pada tempat kumpulnya para pendahulu mereka ketika berpisah dan memberontak terhadap Amirul Mukminin Ali Bin Abi Thalib, yakni Harura. 
 
Diambil dari berbagai sumber.

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email:

close